Šta je KPI?

Šta je KPI u SEO-u?

Naime, SEO (ili Search Engine Optimization) predstavlja proces (skup aktivnosti) koje preduzimamo sa ciljem uvećanja vidljivosti internet sajta ili internet stranice, putem organske („prirodne“ ili neplaćene) optimizacije rezultata pretrage.

A šta je onda KPI?

KPI, ili Key Performance Indicators (ključni indikatori performansi) je opšti naziv za određenu jedinicu mere koja služi da matematičkim putem prikaže učinkovitost neke radnje ili poduhvata.Pa tako,da bismo mogli sa sigurnošću da znamo da li je i kolika je učinkovitost primenjene SEO kampanje, potrebno je da prvo definišemo koji su ključni KPI koje ćemo meriti i koji treba da pokažu koliko je efekat naše SEO kampanje.  

Kako se koristi KPI za merenje uspešnosti SEO-a?

Prvi korak uvek podrazumeva da prvo definišemo konkretne ciljeve naše SEO kampanje. Jer sam SEO postupak može imati od jedan, do nekoliko različitih ciljeva. Na primer, jedan cilj može biti bolje rangiranje sajta u Google pretrazi. Drugi cilj može biti povećanje broja posetilaca na samom sajtu. Treći cilj može biti povećanje povrata ranijih posetilaca, itd. 

Nakon što definišemo ciljeve koje naša SEO kampanja treba da postigne, sledeći korak jeste da odredimo koji su KPI-vi ključni za merenje efikasnosti postizanja zadatih ciljeva. Nakon što odaberemo odgovarajuće KPI-ve koje pratimo, konstantnom analizom dobijamo na matematički merljiv i uporediv način proveru da li je određena SEO kampanja uspešna i u kojoj meri.

Koja je korist od KPI? 

Osim što pomoću KPI merimo učinkovitost SEO kampanje, dobro odabrani KPI-vi koje merimo imaju mogućnost da nam daju uvid i u to kako sajt možemo dodatno optimizovati, kao i to šta u našoj SEO kampanji treba popraviti da bi se efikasnije postizali zadati ciljevi. 

Na primer, ako nam je cilj veća prodaja na sajtu, a SEO kampanjom postignemo dobro rangiranje sajta, kao i značajno uvećamo broj posetilaca, ali pri tome se ništa ne desi po pitanju povećanja prodaje (odnosno, broj konverzija ostane isti), znači da ne ciljamo adekvatnu publiku za naš sajt. 

Sve ovo ne bismo znali da nismo pomoću adekvatnih KPI-va merili efikasnost naše SEO kampanje (tj. vidljivost sajta, broj posetilaca i broj konverzija kao 3 ključna KPI-a u ovom slučaju).

Koji su neki od najvažnijih KPI?

Svaki KPI sam po sebi donosi određenu vrednost. U zavisnosti od ciljeva koje SEO kampanja treba da postigne, zavisiće i to koji su nam KPI-vi najvažniji za tu konkretnu kampanju. 

Svakako, jedno je sigurno, a to je da što je veći broj KPI-va koje pratimo, imaćemo detaljniji uvid u sve aspekte naše SEO kampanje. 

U nastavku navodimo samo nekoliko najčešćih KPI-va koji se koriste kod gotovo svake SEO kapmanje:

Prihod od organske vidljivosti sajta i ROI

Cilj svakog biznisa na kraju dana jeste pravljenje novca. Ovaj KPI ima za cilj da izmeri koliko je porastao prihod od sajta nakon primene SEO kampanje. 

Međutim, ovaj KPI sam po sebi se češće koristi u modifikovanom obliku koji meri ROI (return on investment, odnosno povraćaj investiranog). Naime, primena SEO kampanje nosi određene troškove, te porast prihoda nakon primene SEO kampanje ne znači puno ako je srazmeran ili tek neznatno iznad troškova koje ima sama SEO kampanja. Zato je ROI odličan KPI za SEO kampanje koje iziskuju veće troškove. 

Konvezrije

Odličan KPI za sajtove koji imaju veliki broj posetilaca, a mali broj realizovanih prodaja ili realizovanih lead-ova na landing page. Ovaj KPI za cilj ima da izmeri stopu konverzija, tako što u odnos stavlja ukupan broj posetilaca sajta, sa brojem posetilaca koji su načinili korak više (npr. kupili nešto na sajtu, kliknuli na landing page, itd. šta god da u konkretnom slučaju predstavlja konverzija). 

Organska vidljivost sajta

Primaran cilj svakog sajta, a samim tim i svake SEO kampanje jeste poboljšanje vidljivosti sajta samog, odnosno njegovo bolje rangiranje u Google pretrazi, jer bez toga nema ni posetilaca, a samim tim ni konverzija. Ovaj KPI za cilj meri upravo to kako se sajt pozicionira u pretrazi, u odnosu na određene ključne reči koje zadajemo kao termine. 

 Prosečno vreme provedeno na sajtu

Kao što se iz samog naslova vidi, ovaj KPI meri vreme koje posetioci u proseku provode na samom sajtu. Za sajtove koji se bave prodajom, ovaj KPI ne mora biti puno relevantan jer cilj sajta nije zadržavanje posetilaca, već prodaja (posetilac je dovoljno da na sajtu provede i par sekundi, bitno je da izvrši kupovinu).  

Međutim, za sajtove koji su informativnog karaktera i koji za cilj imaju na primer reklamiranje određene usluge kroz set tekstova u vidu bloga, ovaj KPI je veoma bitan jer daje uvid u to kako posetioci ocenjuju kvalitet sadržaja na tom sajtu.  

Exit stranica

Veoma interesantan KPI koji zapravo sagledava koja je poslednja stranica ili deo sadržaja koje je posetilac video, pre nego što je odlučio da napusti moj sajt. Značajan je jer daje uvid u to koji deo sadržaja ne doprinosi držanju pažnje posetilaca i samim tim zahteva doradu ili unapređenje.

Ukoliko si zainteresovan da čuješ kako tvoj sajt može briljirati po svim gore navedenim KPI-vima i još mnogo više od toga, ekspertski tim marketing agencije IL2 Marketing ti stoji na raspolaganju.KPI – Mera za uspeh tvog web biznisa

KPI, ili Key Performance Indicators (ključni indikatori performansi) je jedinica mere koja služi da matematičkim putem izmerimo i prikažemo učinkovitost određene aktivnosti (npr. primenjene SEO kampanje, optimizovanost sajta, učinkovitost primenjene marketing kampanje, itd.). 

Šta je KPI u web biznisu i e-commerce?

U web biznisu, kao i u e-commerce, osnovu poslovanja čini internet prisustvo, odnosno vidljivost i dostupnost biznisa putem interneta. Samim tim, KPI koji se najčešće koriste u web biznisu i e-commerce su oni KPI koji imaju mogućnost da na što transparentniji i precizniji način izmere i isprate uspešnost ključnih parametara poput rasta broja posetilaca / kupaca, prodaju, ciljeve i navike kupaca, itd.

Kako da odaberem najbolji KPI za moj web biznis i e-commerce?

KPI treba birati prema cilju koji smo postavili za naš biznis, odnosno prema aktivnosti koju želimo da pratimo. U tom smislu, kao što ne postoje ograničenja u smislu postavljanja ciljeva, tako su i mogućnosti u pogledu izbora KPI neograničene. 

Međutim, praksa i iskustvo u web biznisu i e-commerce iznedrila je desetak standardnih KPI koji na najbolji način prate razvoj i učinkovitost ovog tipa biznisa. Zato, osim određenih specifičnih KPI koji treba da isprate neki konkretan cilj koji je tipičan i važan za tvoj web biznis ili e-commerce, uvek je dobro paralelno pratiti i ove standardne KPI. 

Šta su karakteristike dobrog KPI-a?


Nezavisno od toga koje KPI odaberemo da pratimo, svaki KPI mora zadovoljiti sledeće 3 karakteristika:

  • Može se lako i precizno izmeriti.
  • Pruža informacije i podatke u realnom vremenu ili u kratkim vremenskim intervalima.
  • Rezultat koji nam KPI daje može se odmah iskoristiti za akciju i poboljšanje merenje aktivnosti.


KPI biram po meri svog biznisa, KPI dobar za moj biznis ne mora biti odgovarajući za neki drugi web biznis, i obrnuto.

Primere najčešćih KPI u web biznisu i e-commerce navodimo u nastavku. Pre toga, moramo ponoviti da je svaki web biznis i e-commerce biznis priča za sebe, da u zavisnosti od faze razvijenosti, navika kupaca, trendova, geografskih specifičnosti, godišnjeg doba, itd. menjaju se i ciljevi koje postavljamo, kao i aktivnosti koje preduzimamo da te ciljeve ostvarimo. 

Zato je važno da se pri biranju KPI koje pratimo uvek imamo na umu konkretne ciljeve koje smo postavili za naš biznis i konkretne aktivnosti koje želimo da pratimo. Takođe, potreno je da se u određenim vremenskim intervalima vrši revizija ciljeva i strategije, kao i revizija i preispitivanje KPI i njihovo usklađivanje kako bismo obezbedili da uvek imamo jasnu i tačnu sliku učinkovitosti našeg bizina. 

U nastavku delimo sa vama 5 najčešćih KPI tipičnih za web biznise i e-commerce poslovanje. Svakako, kako je ovo oblast koju je teško obraditi u samo jednom tekstu, a istovremeno je veoma značajna za tvoj biznis, stručni tim marketing agencije IL 2 Marketing je raspoložen da ti u svakom trenutku pomogne i pruži podršku, po meri tvog biznisa.


Primeri KPI za web biznis i e-commerce.

Average Order Value (AOV)

Average Order Value (ili na srpskom Prosečna Vrednost Porudžbine) je KPI dizajniran sa ciljem da nam pokaže koliko naši kupci u proseku troše prilikom jedne kupovine. Ovaj KPI je važan za web biznis i e-commerce jer nam omogućava da procenimo koliko nam je kupaca dnevno / nedeljno / mesečno potrebno da bismo mogli da pokrijemo troškove, da bi nam se isplatila preduzeta marketing kampanja, itd.

AOV se meri tako što uzmemo ukupan prihod koji smo ostvarili u određenom vremenskom periodu i podelimo ga sa brojem kupovina.

Conversion Rate (CR)

Conversion Rate (ili na srpskom) stopa konverzija je KPI koji treba da izmeri procenat kupaca u odnosu na ukupan broj posetilaca našeg sajta. Ove informacije mogu da budu veoma značajne i da ukažu na neke bitne činioce (ne)uspešnosti našeg web biznisa i e-commerce. 

Na primer, niska stopa CR-a znači da imamo puno posetilaca, te shodno tome i dobar marketing a verovatno i dobru SEO optimizaciju sajta, ali sa druge sam sajt možda nije dobro dizajniran ili je suviše kompleksan da bi kupci nastavili sa kupovinom.

Repeat Purchase Rate (RPR)

Repeat Purchase Rate (ili na srpskom Stopa Ponovnih Kupovina) služi da izmeri koliko se kupaca vraća na naš sajt i ponovo kupuje od nas. Na ovaj način dobijamo mnogostruke korisne informacije, poput uvida u to da li naš sajt ima pretežno kupce koji su kupili samo jednom, te to znači da je potrebno raditi na razvoju našeg web biznisa jer očigledno postoji razlog zašto se kupci ne vraćaju da ponove kupovinu (loše korisničko iskustvo, loš proizvod, loš payment procesor, itd.). I obrnuto, ako naš sajt “živi pretežno od kupaca-povratnika, to najčešće znači da je potrebno raditi na boljem marketingu, SEO optimizaciji sajta i preduzeti dodatne aktivnosti kako bi povećale posete novih potencijalnih kupaca.

Gross Profit

Ovaj KPI je dosta čest i kod drugih biznisa. To je pre svega zato što je njegov osnovni cilj da izmeri zaradu, a cilj svakog biznisa je upravo zarada. Kod Gross Profita merimo profit koju naš web biznis ili e-commerce biznis ostvaruje, tako što od ukupnih prihoda oduzimamo ukupne troškove koje smo imali da bismo taj prihod ostvarili (nabavka, pakovanje, isporuka, marketing, itd.). 

Social Media Engagement

Danas se u web biznisu i e-commercu ništa značajnije ne može napraviti bez društvenih mreža. Ovaj KPI meri upravo aktivnost naših fanova i pratilaca na društvenim mrežama, učestalost interakcije, broj lajkova, šerova, itd. Sve ovo za cilj ima da pokaže koliko je naš brend poznat i da li je publici dovoljno interesantan da bi se odlučili da posete naš sajt i obave kupovinu.